polityka prywatności
Zakładu Drobiarskiego
w Stasinie

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAKŁAD DROBIARSKI W STASINIE SP. Z O.O.

Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane „RODO”. Wobec powyższego ZAKŁAD DROBIARSKI W STASINIE Sp. z o.o. przedstawia następującą informację wymaganą RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych

ZAKŁAD DROBIARSKI W STASINIE Sp. z o.o., Stasin 13, 08-107 Paprotnia, NIP 821 23 90 168, KRS 0000233124 jest administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres Stasin 13, 08-107 Paprotnia, drogą elektroniczną na adres e – mail: kadry@stasin.pl, lub telefonicznie pod numerem 882 832 338.

II. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

III. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: 1) zawarcia i kompleksowej realizacji umów z dostawcami i kontrahentami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Kodeks cywilny); 2) archiwalnych (dowodowych) i rozliczeniowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych okoliczności wynikających z przechowywanych informacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również wynika z określonych przepisów prawa, zobowiązujących nas do przechowywania dokumentów i innych nośników, zawierających Twoje dane osobowe; 3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych (w zależności od rodzaju zawieranej umowy): podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, PESEL, NIP, REGON, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres siedziby, adres e – mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

V. Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe (tylko w niezbędnym zakresie) możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: urzędy, organy administracji, podmioty, z którymi współpracujemy i przekazujemy dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, firmy transportowe, dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania,

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych.

Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż:
1. Twoje dane w celu zawarcia i realizacji umowy przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania zawartej umowy/współpracy, okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów, a także okresy przechowywania danych wynikające ze szczególnych przepisów prawa, w tym w prawa podatkowego.
2. Twoje podstawowe dane identyfikacyjne przechowujemy i przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług tylko na podstawie Twojej uprzedniej zgody, do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Twoje prawa:

Zgodnie z postanowieniami RODO (w przypadkach prawnie uzasadnionych), przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych:
jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych:
możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - sprzeciw „marketingowy”: Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres: Stasin 13, 08-107 Paprotnia, drogą elektroniczną na adres e – mail: kadry@stasin.pl lub telefonicznie pod numerem 882 832 338. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close