Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy
1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.”

logotypy

Termin składania ofert:
do dnia 5 maja 2020 r.
Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć w formie papierowej osobiście lub jako przesyłkę pocztową na adres:
Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o. o., Stasin 13, 08-107 Paprotnia
pokój „Kadry”
z dopiskiem: „OFERTA -KOGENERACJA. NIE OTWIERAĆ PRZED SESJĄ OTWARCIA OFERT”
w terminie do dnia 5 maja 2020 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina doręczenia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Łukasz Wiszniewski, kierownik ds. operacyjnych
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
602 398 877

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje wykonanie projektu oraz budowę systemu kogeneracji z akumulatorem ciepła, którego celem jest produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby technologiczne Zakładu Drobiarskiego w Stasinie. Zakres przewiduje wykonanie instalacji systemu kogeneracyjnego zbudowanego w oparciu o jeden agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej 0,999MWe i mocy cieplnej min. 1,100MWth poprzez adaptację w istniejącym budynku technologicznym kotłowni, na działkach o nr 170/4 oraz 165 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w szczególności w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej oraz robotami i obiektami towarzyszącymi w trybie „pod-klucz”.
Przedmiotowa instalacja powinna być wykonana w taki sposób, aby było to najbardziej korzystne dla Inwestora tj. wdrożona w jak najkrótszym terminie, działała w najbardziej optymalnej dla Zamawiającego sprawności elektrycznej i cieplnej.
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie, powiat: siedlecki, Miejscowość: Stasin.

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 dla Działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe” Poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje wykonanie projektu i budowę systemu kogeneracji z akumulatorem ciepła, którego celem jest produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby technologiczne Zakładu Drobiarskiego w Stasinie. Zakres przewiduje wykonanie instalacji systemu kogeneracyjnego zbudowanego w oparciu o jeden agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej 0,999 MWe i mocy cieplnej min. 1,100 MWth poprzez adaptację w istniejącym budynku technologicznym kotłowni, na działkach o nr 170/4 oraz 165 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w szczególności w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej oraz robotami i obiektami towarzyszącymi w trybie „pod-klucz”.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Punkcie II Zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Kod CPV
45251000-1
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni
Harmonogram realizacji zamówienia

  1. Opracowanie projektu budowlanego oraz, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, uzyskanie pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – w terminie umożliwiającym zachowanie terminu wskazanego w punkcie 3.
  2. Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego – w terminie umożliwiającym zachowanie terminu wskazanego w punkcie 3.
  3. Zakończenie robót budowlano-montażowych, rozruch, testy, próby eksploatacyjne urządzeń, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, dokumentacja powykonawcza wraz z uzyskaniem Protokołu Odbioru Końcowego – termin zostanie przyjęty na podstawie terminu wskazanego przez Wykonawcę w Części 4 formularza ofertowego, z zastrzeżeniem, że nie może to być termin dłuższy niż do 31 maja 2021 r.
    Szczegółowy harmonogram projektu w zakresie daty zakończenia robót zostanie uzgodniony i sporządzony na podstawie wybranej oferty Wykonawcy.

Załączniki


Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3 – projekt umowy na realizację zadania
Załącznik nr 3.1 – szczegółowy opis techniczny
Załącznik nr 3.2 – mapa
Załącznik nr 4 – projekt umowy na świadczenie usług serwisowych
Załącznik nr 5 – oświadczenie o wizji lokalnej
Załącznik Nr 6 – oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 7 – oświadczenie o podwykonawcach
Załącznik nr 8 – wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
Załącznik nr 9 – wykaz zrealizowanych zamówień
Załącznik nr 10 – zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zbiorcze omówienie wszystkich zmian zawarto w dokumencie – Wyjaśnienia 1.
Dołączono zaktualizowane dokumenty:
– aktualizacja Załącznik 2 -Zapytanie ofertowe (tekst jednolity 10-04-2020),
– aktualizacja Załącznik 3 – Projekt umowy na realizację zadania (tekst jednolity 10-04-2020),
– aktualizacja Załącznik 3.1 – Szczegółowy opis techniczny (tekst jednolity 10-04-2020).

Aktualizacja Załącznik 2 – Zapytanie ofertowe 10-04-2020
Aktualizacja Załącznik 3 – Projekt umowy na realizację zadania 10-04-2020
Aktualizacja Załącznik 3.1 – Szczegółowy opis techniczny 10-04-2020

Zbiorcze omówienie wszystkich zmian wprowadzonych 20.04.2020 r. zawarto w dokumencie – Wyjaśnienia 2.
Dołączono zaktualizowane dokumenty:
– aktualizacja 1 Załącznik 2 -Zapytanie ofertowe (tekst jednolity 20-04-2020),
– aktualizacja 1 Załącznik 3 – Projekt umowy na realizację zadania (tekst jednolity 20-04-2020),
– aktualizacja 1 Załącznik 3.1 – Szczegółowy opis techniczny (tekst jednolity 20-04-2020).

Aktualizacja Załącznik 2 – Zapytanie ofertowe 20-04-2020
Aktualizacja Załącznik 3 – Projekt umowy na realizację zadania 20-04-2020
Aktualizacja Załącznik 3.1 – Szczegółowy opis techniczny 20-04-2020

Pytania i wyjaśnienia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Pytania i odpowiedzi 4
(dodano 09.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 5
Wyjaśnienia 1
(dodano 10.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 6
(dodano 15.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 7
(dodano 17.04.2020)
Wyjaśnienia 2
(dodano 20.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 8
Wyjaśnienia 3
(dodano 24.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 9
(dodano 27.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 10
(dodano 04.05.2020)

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferta to 100 punktów, na które sumuje się: maksymalnie 50 punktów z kryterium Cena, maksymalnie 30 punktów za kryterium – Cena za kompletny serwis w okresie 60 miesięcznej gwarancji; maksymalnie 20 punktów za kryterium Termin realizacji.
Szczegółowy opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w zakresie poszczególnych kryteriów został opisany w Punkcie XI Zapytania ofertowego
Wykluczenia
Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia (podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu) zostały opisane w Punkcie III Zapytania ofertowego.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
Zakład Drobiarski w Stasinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres
Stasin 13, 08-107 Paprotnia
Województwo mazowieckie, powiat siedlecki, Gmina Paprotnia, miejscowość Stasin
Numer telefonu
+48 602 398 877
NIP
8212390168
Tytuł projektu
Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.
Numer projektu
POIS.01.06.01-00-0045/19-00

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferta to 100 punktów, na które sumuje się: maksymalnie 50 punktów z kryterium Cena, maksymalnie 30 punktów za kryterium – Cena za kompletny serwis w okresie 60 miesięcznej gwarancji; maksymalnie 20 punktów za kryterium Termin realizacji.
Szczegółowy opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w zakresie poszczególnych kryteriów został opisany w Punkcie XI Zapytania ofertowego
Wykluczenia
Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia (podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu) zostały opisane w Punkcie III Zapytania ofertowego.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
Zakład Drobiarski w Stasinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres
Stasin 13, 08-107 Paprotnia
Województwo mazowieckie, powiat siedlecki, Gmina Paprotnia, miejscowość Stasin
Numer telefonu
+48 602 398 877
NIP
8212390168
Tytuł projektu
Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.
Numer projektu
POIS.01.06.01-00-0045/19-00

Stasin, 25 marca 2020 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane również w Bazie Konkurencyjności LINK DO OGŁOSZENIA

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

ENERVIGO Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Data wpłynięcia oferty: 05.05.2020 r.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close